هنرستان دخترانه فنی و حرفه ای شهید موحدی اداره آموزش و پرورش استان اصفهان-ناحیه 3

مدارک لازم جهت ثبت نام پایه دهم هنرستان شهید موحدی

مدارک لازم جهت  ثبت نام  پایه دهم 

1 - فرم تاییدیه ثبت نام  از مدیریت هنرستان یا یکی از معاونین

2 - اصل شناسنامه دانش آموز

3 - کپی شناسنامه دانش آموز ( صفحه اول و دوم )

4 - کپی شناسنامه والدین ( صفحه اول )

5 - کپی کارت ملی والدین

6 - عکس 4*3  جدید 6 قطعه( با مقنعه ، بدون آرایش ، پوشش کامل مو ، بدون هد و عینک )

عکس پشت نویسی شود ( نام و نام خانوادگی و کد ملی و نام پدر )

7 - اصل فرم هدایت تحصیلی ( امضاء و مهر شده ) (پس از تحویل  از مدرسه در اولین فرصت)

8 - اصل گواهینامه پایه نهم   ( امضاء و مهر شده ) (پس از تحویل از مدرسه در اولین فرصت)

9 - اصل کارنامه پایه نهم  (تمبر شده و  امضاء و مهر شده ) (پس از تحویل از مدرسه در اولین فرصت)

10 - شناسنامه سلامت دانش آموز (پس از تحویل در اولین فرصت)

11 - کارت واکسن (پس از تزریق واکسن دوگانه در سال جاری- در اولین فرصت)

12 - فرم ثبت نام و تعهد ( به صورت حضوری تکمیل شود )

13 - کپی آخرین مدرک تحصیلی والدین

14 - کپی حکم کارگزینی ( مربوط به والدین فرهنگی )

15 - کپی کارت ایثارگری ، جانبازی و ...  ( مربوط به والدین ایثارگر )

16 - کد پستی منزل را به همراه داشته باشید

توجه : حضور همزمان دانش آموز و والدین جهت تکمیل ثبت نام الزامی است .