هنرستان دخترانه فنی و حرفه ای شهید موحدی اداره آموزش و پرورش استان اصفهان-ناحیه 3

گالری 3

چهلمین سالگرد هنرستان شهید موحدی

چهلمین سالگرد تاسیس هنرستان شهید موحدی

در آبانماه 1398 جشن چهلمین سالگرد تاسیس هنرستان شهید موحدی همزمان با صدمین سالگرد تاسیس آموزش وپرورش استان اصفهان در سالن اجتماعات این آموزشگاه برگزار گردید.

مدعوین این مراسم مسئولین فنی وحرفه ای اداره کل وناحیه 3 اصفهان و همچنین مدیران 40 سال گذشته وتا کنون بودند

گالری شماره 2

گالری شماره 1